Install Theme
Chromium OS on VMWare, courtesy gdgt

Chromium OS on VMWare, courtesy gdgt